دوران سازندگی 2 ( شهرداری تبریز ) از سال 84 تا 92 :