"مردم"، اساس انتخاب و تشکیل "مجلس کارآمد"


"مردم و شهروندان" محور و اساس تشکیل و استقرار مجلس کارآمد در دوره دوازدهم هستند.
هوشیاری، دقت و حساسیت بالای تک تک شهروندان در انتخاب افراد و چهره های توانمند، پاکدست، متخصص و بابرنامه در انتخابات، اصلی ترین عامل در تشکیل مجلس کاری، قوی و متخصص به شمار می رود و مردم نباید از این وظیفه مهم عمومی و شهروندی خود غفلت کنند.
مردم نباید فراموش کنند که سرنوشت چهار سال آینده خود، خانواده و شهرشان، به انتخابات پیش روی شورای شهر بستگی دارد و نباید اجازه دهند افرادی ناکارآمد و غیرمتخصص وارد شورای شهر بشوند.
عملکرد فعلی و گذشته افراد و برنامه های ارائه شده از سوی کاندیداها، بهترین ملاک و شاخص برای ارزیابی عمومی و تصمیم گیری هوشمندانه است و شهروندان قطعا برای توسعه و ارتقاء جایگاه تبریز، دست به انتخابی هوشمندانه در آزمون انتخابات خواهند زد.
مردم تردید نداشته باشند که با تصمیم و انتخاب خود، سهم بسزایی در ترسیم آینده شهر تبریز، استان و کشور برای چهار سال آتی ایفا خواهند کرد.