دختران ؛ مرواریدهای عفاف

وقتی باور غالب جامعه ، «زن» را مایه عار میدانست و از «دختر» نفرت داشت و حتى آن را زنده به گور می ساخت؛ در چنین محیطی، «اسلام» جایگاه انسانى زن را احیاء کرده و او را ریحانه؛ یعنی شاخه گلى ظریف می نامد. یکى از ارمغان هاى زیبای پیامبر، شخصیت دادن به دختر و زن می باشد. بدان حد که پیامبر(ص) می فرمود :" بهترین فرزندان شما، دخترانتان می‌باشند."

بنا بر فرموده پیامبر اعظم (ص) ، " حیا " سرچشمة همة زیبایی هاست و در فقدان حیا ، هیچ کار زیبایی انجام نمی شود و هیچ کار زشتى ترک نمی گردد و چه زیباست وقتی زنان و دختران سرزمین من سمبل حیا و وقار محمدی و فاطمی هستند. 
حیا همان دگرگونى حال و انکسار و دورى گزینى از کار زشت است؛ به خصوص آنکه انسان احساس کند که ناظرى او را می‌بیند و آگاهی و نظارت خداوند ، عامل برانگیختن حیا است.
بی شک اهل بیت پیامبر اعظم(ص) چهره های پرفروغی به جهانیان عرضه کرده اند که نامشان مانند ستارگان درخشان در آسمان فضایل می درخشد. درخشان ترین ستاره در میان بانوان خاندان پیامبر، هفتمین منظومه ولایت فاطمه (س) ، فرزند پاکیزه موسی بی جعفر (ع) است ، بانویی که در پاکی و درست کاری او، سخنان زیادی گفته شده است؛ چه ؛ پس از شهادت پدر بزرگوار آن حضرت ، امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) عهده دار امر تعلیم و تربیت او را بر عهده گرفت.
دختری که در خاندان پیامبر، لقب کریمه اهل بیت را به خود اختصاص داد و نگین شهر قم شد. کرامات حضرت معصومه(س) چنان است که بر آن تأکید بی شمار شده است؛ به ویژه که امام رضا (ع) و امام جعفر صادق (ع)، زیارت کنندگان آن حضرت را وعده بهشت داده اند.
به یقین می توان گفت درک ابعاد وجودی حضرت معصومه(س) و رسیدن به جایگاه معنوی آن حضرت، ضرورت تعیین راهکارهایی را برای پیاده کردن آن در جامعه مشخص می سازد تا بانوان و به ویژه دختران ما، با الگوبرداری از آن کریمه اهل بیت، مظهر عفاف و تقوا و حیا باشند.
  از این رو، نام گذاری روز ملی دختران در زادروز آن حضرت، حرکتی نمادین برای گوشزد کردن شخصیت حضرت معصومه(س) و ترویج ابعاد وجودی این دختر اهل بیت در میان دختران مسلمان و در نهایت الگوسازی از شخصیت آن حضرت برای دختران این مرز و بوم است.